Ασφάλεια Τροφίμων

Η εταιρεία FINO ICE CREAM είναι πιστοποιημένη με σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005.
Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 ορίζει τις απαραίτητες οργανωτικές δομές και τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ώστε να λάβει την Πιστοποίηση ISO 22000:2005. Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων περιλαμβάνει περιγραφή της οργάνωσής της εταιρείας, γραπτές οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται στην εταιρία και οι οποίες επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων, έντυπα και έγγραφα που εφαρμόζονται καθώς και εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος.
Για την πλήρη εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 22000, η επιχείρηση ακολουθεί αυστηρά τους ακόλουθους κανόνες ορθής λειτουργίας:

  • Εφαρμόζει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο εγκαταστάσεων
  • Εφαρμόζει σύστημα απεντομώσεων - μυοκτονιών στους χώρους της επιχείρησης
  • Εφαρμόζει εντατικό σύστημα καθαρισμού των χώρων της μονάδας παραγωγής
  • Διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας
  • Διαθέτει Προδιαγραφές για όλα τα προϊόντα της.
  • Εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας σε όλα τα προϊόντα της.
  • Όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα έχουν ειδικό Βιβλιάριο Υγείας , εκπαιδεύονται κάθε χρόνο από ειδικό σύμβουλο ασφάλειας τροφίμων και τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες ορθής υγιεινής.

 

Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων εξασφαλίζει την αναγνώριση της δέσμευσης της FINO ICE CREAM στους καταναλωτές της,για προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία και απόλυτα ασφαλή. Η συνεχής προσπάθεια μείωσης της πιθανότητας εισαγωγής κινδύνων στο τρόφιμο, η βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του, η οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός σε όλα τα επίπεδα ,διευκολύνει τις συναλλαγές της εταιρίας με άλλες εταιρείες και ισχυροποιεί την θέση της έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού.

nav

Espa Banner